Pro spotřebitele

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Zhotovitel tímto ve smyslu ust. § 14 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen Zákon) informuje objednatele - spotřebitele, že subjektem věcně příslušným pro mimosoudní řešení tohoto spotřebitelského sporu ve smyslu ust. § 20d a násl. Zákona, který se týká zboží či služeb zhotovitele a který vznikne z této smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, internetová adresa www.coi.cz.INFORMACE K ELEKTRONICKÉ EVIDENCI TRŽEB (EET)

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“


INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

poskytované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Evropské rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“)

KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem Vašich osobních údajů jsou následující společnosti:

Auto Palace s.r.o., IČ: 26470462, se sídlem: Na Chodovci 2457/1, Záběhlice, 14100 Praha 4, Česká republika

Auto Palace Brno s.r.o., IČ: 44012748, se sídlem: Řípská 1150/22, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika

Auto Palace Butovice s.r.o., IČ: 25689401, se sídlem: Bucharova 1186/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Česká republika

Auto Palace Spořilov s.r.o., IČ: 48591149, se sídlem: Na Chodovci 2457/1, Záběhlice, 141 00 Praha 4, Česká republika

Auto Palace Bratislava s.r.o., IČ: 17320712, se sídlem: Vajnorská 136/C, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

Auto Palace Panónska s.r.o., IČ: 35808641, se sídlem: Panónska cesta 33, 851 04 Bratislava, Slovenská republika

(dále společně jako „Správci“).

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Auto Palace Spořilov s.r.o. jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jako „Pověřenec“). Na Pověřence se můžete obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a výkonem Vašich práv.

Pověřence můžete kontaktovat e-mailem na adrese dpo@autopalace.cz nebo písemně na adrese sídla společnosti Auto Palace Spořilov s.r.o., v takovém případě prosím na zásilku napište poznámku „k rukám DPO“.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPRÁVCI ZPRACOVÁVAJÍ?

Osobní údaje, které Správci resp. každý ze Správců zpracovává bez souhlasu zákazníka jako subjektu údajů:

  • identifikační údaje a kontaktní údaje – jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště či sídla, IČ, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení
  • údaje o vozidle – VIN, RZ, model, barva vozu, kód barvy, číslo motoru, datum uvedení do provozu, interiér, kód interiéru, výbava
  • údaje vyplývající ze smluvního vztahu, zejména kupní smlouvy či smlouvy o dílo

- zejména datum garanční či servisní opravy, doba trvání asistenční služby, počet najetých km, vyměněné náhradní díly

Osobní údaje, které Správce zpracovává na základě souhlasu zákazníka jako subjektu údajů, jsou uvedeny v souhlase.

ÚČEL A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce může bez souhlasu zákazníka jako subjektu údajů zpracovávat výše uvedené osobní údaje k následujícím účelům:

a) plnění kupní smlouvy resp. smlouvy o dílo a jednání za účelem uzavření smlouvy;

b)  plnění povinností Správce vyplývajících z právních předpisů (zejména v souvislosti s plněním kupní či servisní smlouvy);

d) ochrana práv a oprávněných zájmů Správce (zejména majetkových práv Správce);

f) poskytování asistenčních služeb;

g) vedení archivu podle příslušného zákona.

Správce zpracovává se souhlasem zákazníka jako subjektu údajů Vaše osobní údaje uvedené v souhlase za účelem

  1. pořizování fotografií, videí a dalších audiovizuálních materiálů se zákazníkem na akcích pořádaných Správci či na akcích sloužících k propagaci výrobků a služeb Správců a dále ke zveřejňování těchto materiálů na webových stránkách Správců, profilech Správců na sociálních sítích a v propagačních materiálech Správců.

b)  uskutečňování marketingových činností, které zahrnují níže uvedené činnosti:

(i) Marketingové a propagační činnosti, tzn. zejména zasílání komerčních a/nebo propagačních informací a reklamních materiálů, zapojování do přímých prodejních činností nebo interaktivních komerčních komunikací týkajících se produktů, služeb nebo dalších činností, v papírové podobě, automatizovaném nebo elektronickém formátu a především prostřednictvím pošty nebo elektronické pošty, telefonicky (včetně automatických telefonických hovorů, SMS, atd.), a jakýmkoli jiným elektronickým způsobem (např. internetové stránky, mobilní aplikace).

(ii) Činnosti vytváření profilu, které se týkají například chování a tendencí ve spotřebě, návyků při řízení vozidla nebo používání internetové stránky.

(iii) Výzkumné aktivity např. průzkum spokojenosti zákazníků, marketingové výzkumy a průzkumy názorů zákazníků).

NÁSLEDKY NEPOSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné. Neposkytnutí potřebných osobních údajů však znemožňuje identifikaci zákazníka jako smluvní strany a tedy i uzavření příslušné smlouvy (např. kupní či o dílo).

JAK MOHU ODVOLAT SOUHLAS?

Souhlas se zpracováním osobních údajů, jakož i souhlas se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný a můžete ho kdykoli odvolat, a to buď písemnou formou na adresu Správce, e-mailem na adresu: gdprAPG@autopalace.cz (v předmětu e-mailu je nutno uvést text “odvolání souhlasu“).

TŘETÍ STRANY, KTERÝM MOHOU BÝT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTOVÁNY

Vaše osobní údaje mohou být poskytovány třetím stranám v souvislosti s plněním právních povinností, na vyžádání orgánů státní správy či pro uplatnění práv a oprávněných zájmů Správce/ů.

Vaše osobní údaje mohou být poskytovány rovněž zpracovatelům, kteří pro Správce vykonávají dílčí činnost zpracování osobních údajů. Seznam zpracovatelů je uveden na www.autopalace.cz.

PŘEDÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ

Vaše osobní údaje mohou být předány do zemí Evropské unie, a to zejména zpracovatelům, kteří pro správce vykonávají dílčí činnost zpracování osobních údajů.

DOBA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou Správci zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále 10 let po ukončení smluvního vztahu nebo poskytnutí posledního plnění, podle toho, která skutečnost nastane později, nejméně však do vypořádání všech vzájemných práv a závazků. Osobní údaje zpracovávané pro účely plnění právních povinností jsou zpracovávány po dobu vyžadovanou příslušným právním předpisem. Doba zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu je uvedena v tomto souhlase.

JAKÁ MÁTE PRÁVA A JAK JE UPLATNIT?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Máte právo získat od Správce potvrzení, zda zpracovává Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: V případech stanovených Nařízením máte právo požádat Správce o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u Správce.

Právo vznést námitku: Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo vznést u Správce námitku proti zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů Správce nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy Správce jsou zejména případy ochrany práv a oprávněných zájmů Správce.

Právo na přenositelnost údajů: Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo získat Vaše osobní údaje od Správce a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno Nařízení.

Jakoukoliv žádost či jakýkoliv podnět související se zpracováním Vašich osobních údajů či uplatněním Vašich práv lze zaslat písemně na adresu Správce či elektronicky na adresu: gdprAPG@autopalace.cz.

ZABEZPEČENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správci přijali organizačně-technická opatření, která zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím. Veškeré osoby, které s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Toto informační oznámení o zpracování osobních údajů je umístěno na http://www.autopalace.cz/o-nas/pro-spotrebitele .


OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY soubor ke stažení >> ZDE <<

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies. Více informací »